วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีใช้ศาสตร์การต่อรองเพื่อความสุขในชีวิต

31 ธ.ค. 2023
47

วิธีใช้ศาสตร์การต่อรองเพื่อความสุขในชีวิต

วิธีใช้ศาสตร์การต่อรองเพื่อความสุขในชีวิต

ในชีวิตประจําวัน เราต้องต่อรองกับคนรอบข้างอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคาของขวัญกับร้านค้า การต่อรองเงินเดือนกับนายจ้าง หรือการต่อรองเวลากลับบ้านกับเพื่อน แต่การต่อรองแบบที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและนํามาซึ่งความสุขในชีวิตได้ วิธีการต่อรองอย่างมีศาสตร์จึงเป็นสิ่งจําเป็น

ประการแรก ต้องทําความเข้าใจผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไม่มองเพียงผลประโยชน์ของตัวเอง ควรคิดว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร และมีข้อจํากัดอะไรบ้าง การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงจะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในการต่อรองได้ตรงจุด

ประการต่อมา คือ การเตรียมข้อมูลสนับสนุนก่อนต่อรอง เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยของสินค้าในท้องตลาด ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือสถิติผลงานของเราเอง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะทําให้เรามีหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของเรา ทําให้การต่อรองน่าเชื่อถือมากขึ้น

นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลก็สําคัญ ไม่ควรตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจนอีกฝ่ายรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบ ควรตั้งเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน

สุดท้าย หากต่อรองไม่สําเร็จ อย่ายึดติดกับจุดยืนของตัวเองจนเกินไป ต้องยืดหยุ่นและหาทางออกร่วมกัน บางครั้งการถอยห่างชั่วคราวอาจช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ดีกว่าในอนาคต

การใช้ศาสตร์การต่อรองอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เราได้รับผลประโยชน์โดยไม่เบียดเบียนคนอื่น นอกจากนี้ยังสร้างสัมพันธภาพอันดี ลดความขัดแย้งในสังคม ท้ายที่สุดแล้ว การต่อรองอย่างมีศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขในชีวิตของเราเองและผู้อื่นด้วย