วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

แปลงเพศ ≠ เสริมสวย: ว่าด้วยความไม่ลงรอยในอัตลักษณ์ทางเพศ และสวัสดิการในฐานะคนเท่ากัน

07 ธ.ค. 2023
45

แปลงเพศ ≠ เสริมสวย: ว่าด้วยความไม่ลงรอยในอัตลักษณ์ทางเพศ และสวัสดิการในฐานะคนเท่ากัน

แปลงเพศ ≠ เสริมสวย: ว่าด้วยความไม่ลงรอยในอัตลักษณ์ทางเพศ และสวัสดิการในฐานะคนเท่ากัน

การแปลงเพศกับการเสริมสวยมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การแปลงเพศเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ ขณะที่การเสริมสวยเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

คนข้ามเพศจํานวนมากรู้สึกว่าตนเองเกิดมาในร่างกายที่ผิด เมื่อได้แปลงเพศแล้วจึงรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ทว่าสังคมยังมองว่าการแปลงเพศเป็นเพียงการเสริมสวย ทําให้คนข้ามเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับคนทั่วไป

การเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกีดกันไม่ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางสังคมต่างๆ การใช้คําพูดดูถูก เหยียดหยาม รวมถึงการทําร้ายร่างกายและจิตใจ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการแปลงเพศและการเสริมสวย ยังมองว่าทั้งสองเรื่องเป็นเพียงความต้องการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สังคมควรส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของคนข้ามเพศ โดยเฉพาะการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการแปลงเพศกับการเสริมสวยออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให้คนข้ามเพศได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคกับคนอื่นๆในสังคม ทั้งในเรื่องการศึกษา การทํางาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ และความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม

เมื่อคนในสังคมเข้าใจ เห็นคุณค่า และให้เกียรติคนข้ามเพศมากขึ้น ความเหลื่อมล้ําและเลือกปฏิบัติก็จะลดน้อยลง นําไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น